۱۴۰۲ دوشنبه ۲۰ آذر

اداره رسیدگی

شرح وظایف:

1. تهیه و بروزرسانی بانک جامع اطلاعاتی معتبر از قبیل آئین نامه ها، مصوبات، دستورالعملها، مجوزها، بخشنامه ها و .... با استفاده از امکانات سامانه مدیریت اسناد دانشگاه 
2. تهیه دستورالعمل رسیدگی 
3. کنترل نهایی مدارک و رسیدگی و حصول اطمینان از اعمال کنترلهای لازم در خصوص اسناد و فهرستهای عاملین
4. کنترل نهایی مدارک و رسیدگی و حصول اطمینان از اعمال کنترلهای لازم در خصوص اسناد ستاد ( حقوق، حق التدریس و ...)
5. ممهور نمودن کلیه مستندات و ضمائم اسناد به مهر رسیدگی 
6. تهیه "برگ رفع نواقص" در مواردیکه در مدارک مورد رسیدگی نواقصی موجود می باشد. 
7. کنترل پرونده های سفارش مربوط به خریدهای خارجی 
8. تعامل مستمر با واحد تدارکات و ارائه راهکارهای کنترل سیستماتیک برای حصول اطمینان از خریدهای انجام شده 
9. همکاری با اداره گزارشگری مالی جهت تکمیل چک لیستهای کنترلی برای کنترل حسابها و اسناد صادر شده سایر واحدها (عاملین امور مالی) و کنترل ماهیانه 
10. پیگیری دریافت اسناد و مدارک مورد رسیدگی از سایر واحدها 
11. ارسال گزارشات معاملات فصلی ماده 169 ق.م.م از خریدها و صورت وضعیت قراردادها در موعد مقرر 
12. تعامل مستمر با واحد حسابرسی داخلی جهت بهبود فرآیندها و افزایش کنترلهای داخلی 
13. انجام سایر وظایف مرتبط محوله از جانب مدیر یا معاون امور مالی

تاریخ به روز رسانی:
1398/04/30
تعداد بازدید:
2161
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی،طبقه 8، امور مالی  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982185692028+  فاکس : 982188045802+
finance[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.