۱۴۰۲ سه شنبه ۸ اسفند

اداره حسابداری مدیریت

شرح وظایف:

1. بررسی و تایید نهایی کلیه اسناد حسابداری صادر شده از لحاظ صحت ثبتهای حسابداری، صحت و کامل بودن ضمائم و مدارک، وجود امضاهای مورد نیاز و ... و تحویل به بایگانی (منظم نمودن اسناد موجود در بایگانی)

2. همکاری با اداره رسیدگی جهت امور قراردادها

3. اخذ و کنترل تراز آزمایشی ماهیانه نهایتا تا پایان ماه بعد

4. کنترل مستمر حساب اشخاص (ح پرداختنی ، دریافتنی، پیش پرداخت و ...) و پاسخگویی به آنها و همچنین ارائه گزارشات مستمر به مدیر امور مالی

5. ارسال گزارشات فصلی سامانه مدیریت بدهی ها و مطالبات وزارت دارایی (سماد) در موعد مقرر

6. ارسال گزارشات ماهیانه سامانه نظارت آنی وزارت دارایی (سناما) در موعد مقرر

7. همکاری با سایر ادارات مالی جهت تهیه گزارشات مورد نیاز

8. بررسی گزارشات مورد نیاز مدیران و ارائه راهکارهای سیستمی جهت ارائه گزارشات مستمر مناسب با نیازها

9. تهیه صورتهای مالی میان دوره ای

10. عملیات بستن حسابها و تهیه صورتهای مالی نهایی

11. ارائه طریق جهت جمع آوری و استخراج اطلاعات لازم به منظور انجام محاسبات بهای تمام شده و تعامل مستمر با مدیریت برنامه و بودجه جهت راه اندازی سیستم بهای تمام شده و بودجه ریزی عملیاتی

12. بررسی مستمر اطلاعات ثبت شده در سیستم حسابداری جهت اطمینان از کفایت آنها برای دستیابی به بهای تمام شده

13. همکاری با سایر واحدها جهت صدور مناسب اسناد حسابداری بهای تمام شده

14. کنترل صحت محاسبات بهای تمام شده واقعی و پیش بینی نهایی بهای تمام شده خدمات و فعالیتها و حصول اطمینان از صحت محاسبه مقایسه پیش بینی و واقعی بهای تمام شده

15. نظارت و انجام تسهیم هزینه ها

16. انجام سایر وظایف مرتبط محوله از جانب مدیر و معاون امور مالی

تاریخ به روز رسانی:
1398/04/30
تعداد بازدید:
2025
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی،طبقه 8، امور مالی  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982185692028+  فاکس : 982188045802+
finance[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.